Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Lamina Nederland B.V.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Lamina Nederland B.V., verder aan te duiden als Lamina Nederland, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Lamina Nederland overeengekomen worden.
1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Lamina Nederland een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Lamina Nederland een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Onder “consument” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Indien Lamina Nederland niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Lamina Nederland het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.6 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Lamina Nederland niet, tenzij deze schriftelijk door Lamina Nederland zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Lamina Nederland een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Lamina Nederland niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door Lamina Nederland gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Lamina Nederland met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
2.3 Door Lamina Nederland verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 Lamina Nederland behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.
Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Lamina Nederland een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Lamina Nederland met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Lamina Nederland slechts voor zover zij door Lamina Nederland schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Lamina Nederland is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
Artikel 4. Zichttermijn
4.1 Voor de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van zeven (7) werkdagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of namens de consument.
4.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn.
4.3 Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen als genoemd in artikel 16.1, producten waarvan de verpakking geopend is en goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd/speciaal voor de consument besteld zijn, danwel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
4.4 De consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief daadwerkelijk inroepen.
4.5 Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamina Nederland en met inachtneming van de laatste versie van de RMA-voorwaarden welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden.
4.6 Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.
Artikel 5. Wijzigingen en meerwerk
5.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Lamina Nederland zich het recht voor om de afnemer de door Lamina Nederland reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
5.2 Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Lamina Nederland schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Lamina Nederland.
Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s. Per opdracht wordt een opslag van € 8,50 incl. BTW aan handling- en administratiekosten in rekening gebracht.
6.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Lamina Nederland gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Lamina Nederland gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan.
6.4 Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt dat Lamina Nederland alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien Lamina Nederland in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Zo het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.
Artikel 7. Reclames transportproblemen
7.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
7.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Lamina Nederland. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van drie (3) werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
7.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.
7.4 Indien en voor zover de reclame door Lamina Nederland gegrond wordt bevonden zal Lamina Nederland, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
7.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Lamina Nederland.
Artikel 8. Reclames foutieve leveringen
8.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
8.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Lamina Nederland te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van drie (3) werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leveringsof factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
8.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
8.4 Indien de afnemer de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de afnemer geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
8.5 Indien en voor zover de reclame door Lamina Nederland gegrond wordt bevonden zal Lamina Nederland, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
8.6 Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamina Nederland en met inachtneming van de laatste versie van de RMA-voorwaarden welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden.
8.7 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Lamina Nederland.
Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Lamina Nederland aangewezen bank- of girorekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Lamina Nederland vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
9.2 Lamina Nederland is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van twee (2) % in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
9.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
9.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Lamina Nederland, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag twaalf (12) % rente op jaarbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Lamina Nederland verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 250,-.
9.6 Indien de afnemer door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 10,- ingeval van een aanmaning en € 20,- ingeval van een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 5 bedongen rente in rekening gebracht.
9.7 Indien Lamina Nederland daartoe aanleiding ziet, kan Lamina Nederland nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Lamina Nederland tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
10.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Lamina Nederland, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Lamina Nederland heeft voldaan.
10.3 Ingeval Lamina Nederland de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Lamina Nederland op schadevergoeding onverlet.
Artikel 11. Levertijd
11.1 Alle door Lamina Nederland genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Lamina Nederland bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Lamina Nederland schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
11.2 Overschrijding van de door Lamina Nederland opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of nietnakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
11.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Lamina Nederland.
Artikel 12. Levering
12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Lamina Nederland. Ter dekking van de hiermee gepaard gaande kosten brengt Lamina Nederland voor iedere opdracht € 8,50 in rekening. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
12.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Lamina Nederland de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Lamina Nederland gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
12.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Artikel 13. Transport
13.1 Lamina Nederland bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Lamina Nederland is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Lamina Nederland zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.
Artikel 14. Software en hardware
14.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van toepassing, indien Lamina Nederland software levert.
14.2 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de softwareproducten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Lamina Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.
14.3 De afnemer is gemachtigd de softwareproducten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemer heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en nietoverdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de softwareproducten van de toeleverancier van Lamina Nederland conform de betreffende software licentievoorwaarden.
14.4 Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de softwareproducten en de daarbij behorende documentatie van Lamina Nederland of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
14.5 De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting voor gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.
Artikel 15. Overmacht
15.1 Indien Lamina Nederland door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Lamina Nederland gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lamina Nederland op betaling door de afnemer voor reeds door Lamina Nederland verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Lamina Nederland alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Lamina Nederland tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Lamina Nederland haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.
Artikel 16. Garantie
16.1 Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald, garandeert Lamina Nederland de door haar geleverde goederen tegen materiaalen fabricagefouten overeenkomstig de laatste versie van de RMA-voorwaarden, welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden. De garantie houdt uitsluitend in dat Lamina Nederland naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Lamina Nederland. Verbruiksartikelen als toners, cartridges, disc-packs en geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Lamina Nederland. Gebreken dienen schriftelijk bij Lamina Nederland te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
16.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Lamina Nederland zijn gewijzigd of worden onderhouden.
16.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Lamina Nederland vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.
16.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Lamina Nederland, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Lamina Nederland niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
16.5 Indien de goederen door Lamina Nederland van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Lamina Nederland zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
16.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Lamina Nederland in rekening worden gebracht.
16.7 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Lamina Nederland nader op te geven adres of naar een in de garantiebepalingen van de producent genoemd adres.
16.8 Indien de afnemer in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de afnemer en belet dit de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Lamina Nederland te voldoen. Indien de betrokken goederen zich onder Lamina Nederland, of onder verantwoordelijkheid van Lamina Nederland bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De afnemer is gehouden om alle door Lamina Nederland noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan Lamina Nederland te voldoen.
Artikel 17. Niet goed, geld terug
17.1 Behoudens hetgeen in artikel 16 is bepaald, kan de afnemer, uitsluitend handelend in de hoedanigheid van consument, indien binnen dertig (30) dagen na ontvangst door Lamina Nederland geleverde goederen materiaal- en fabricagefouten bevatten, de overeenkomst met Lamina Nederland ontbinden.
17.2 Beroep op lid 1 is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen als genoemd in artikel 16.1, softwareproducten waarvan de verpakking geopend (de zegel verbroken) is en goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd/speciaal voor de consument besteld zijn, danwel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
17.3 De consument kan lid 1 uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief daadwerkelijk inroepen.
17.4 Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lamina Nederland en met inachtneming van de laatste versie van de RMA-voorwaarden welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden.
17.5 Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1 Lamina Nederland is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Lamina Nederland. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2 Lamina Nederland is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Lamina Nederland toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Lamina Nederland afgesloten verzekering.
18.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Lamina Nederland geleverde goederen, is Lamina Nederland niet aansprakelijk.
18.4 De afnemer vrijwaart Lamina Nederland en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Lamina Nederland geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Lamina Nederland en/of door haar ingeschakelde derden.
18.5 De aansprakelijkheid van Lamina Nederland uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
18.6 Lamina Nederland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijke directe en indirecte gevolgen van eventueel op te treden softwareproblemen in verband met de eeuwwisseling, ten gevolge van de datum notering vanaf het jaar 2000 danwel in verband met de invoering van de euro, anders dan bepaald in de leveringsvoorwaarden overeengekomen met de leverancier van Lamina Nederland.
Artikel 19. Ontbinding/Beëindiging
19.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. Lamina Nederland goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagen na beslaglegging wordt opgeheven; d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
19.2 Lamina Nederland is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan Lamina Nederland verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 10 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
19.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
Artikel 20. Geheimhouding
20.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
Artikel 21. RMA-voorwaarden
21.1 Onverbrekelijk onderdeel van deze voorwaarden zijn de hierna genoemde technische en commerciële RMAvoorwaarden welke als bijlage aan deze voorwaarden zijn gehecht en daarvan onverbrekelijk deel uitmaken.
Artikel 22. Algemeen
22.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.
Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen
23.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
23.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leiden of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Lamina Nederland, tenzij anders is overeengekomen.
23.3 De afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, en Lamina Nederland kunnen geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie van De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van bindend advies.
23.4 Lamina Nederland is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.
Volgende
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items